Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals de Venda tenen com a objecte regular la comercialització dels productes i serveis oferts per TRADUMOTS SL, CIF: ES-B55077903 (d'ara en endavant TRADUMOTS) amb els seus clients (en endavant el Client).

Les presents Condicions Generals de Venda defineixen les condicions bàsiques per a l'adquisició de productes i serveis comercialitzats per TRADUMOTS.

2. ACCEPTACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LES COMANDES

Totes les comandes estan subjectes a la confirmació i acceptació per part de TRADUMOTS. La formalització de la comanda s'entendrà realitzada únicament quan TRADUMOTS hagi enviat la seva confirmació i acceptació. En aquest moment l'usuari, adquirirà la condició de Client. Qualsevol producte o servei ofertat amb posterioritat haurà de ser objecte d'una nova comanda.

3. PREUS

Els preus són en EUROS i s'indicaran en cada Pressupost..

Els preus corresponen a la quantitat indicada en el Pressupost. En cas de modificar la quantitat sol·licitada, TRADUMOTS es reserva el dret de modificar-los.

Els preus no inclouen IVA (Impost sobre el Valor Afegit), ni cap altra taxa o impost, si no s'indica expressament en el Pressupost.

Els preus detallats en el Pressupost tenen una validesa de 90 dies a partir de la data que consti en la mateixa, llevat que s'especifiqui un altre termini de validesa. En qualsevol cas, TRADUMOTS es reserva el dret de modificar els preus si hi ha alguna modificació en el document.

A la finalització del termini de validesa, els preus poden variar sense afectar les comandes que ja hagin estat realitzades i acceptades per TRADUMOTS.

4. DISPONIBILITAT I TERMINI DE LLIURAMENT

La disponibilitat i termini de lliurament dels productes que apareixen al portal web www.tradumots.com són orientatius i en cap cas representen un compromís per part de TRADUMOTS.

La disponibilitat i termini de lliurament dels productes es detallaran i concretaran en el document de Pressupost.

TRADUMOTS no serà responsable en cap cas quan es produeixin errors o retards en els terminis de lliurament per causes alienes a la seva voluntat.

En cap cas TRADUMOTS acceptarà penalitzacions de cap tipus per retards en els lliuraments.

5. CONDICIONS D'ENVIAMENT

Les condicions d'enviament s'indicaran en el en el document de Pressupost.

El Client podrà sol·licitar que TRADUMOTS gestioni l'enviament del material. En aquests casos el cost del transport quedarà detallat en el Pressupost.

TRADUMOTS no serà responsable en cap cas quan es produeixin errors o retards en els enviaments dels seus productes per causes alienes a la seva voluntat.

6. FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà quan s’accepti el pressupost mitjançant targeta de crèdit a l’ÀREA DE COMANDES disposada al web www.tradumots.com, o mitjançant transferència bancària directa; totes les comissions i despeses bancàries a càrrec de l'ordenant.

La transferència bancària s'ha de realitzar al número de compte que s'indicarà en el Pressupost.

Tant per targeta de crèdit com transferència bancària, el pagament es considerarà realitzat tan aviat l'import hagi estat abonat al compte bancari.

És important que el pagament s'identifiqui sempre amb el número de comanda corresponent.

Per generar la factura el Client haurà d'informar de totes les seves dades fiscals.

7. MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS DE COMANDES

Si el Client necessita modificar o cancel·lar la seva comanda, pot fer-ho trucant immediatament al telèfon  +34972671042 o enviant un correu electrònic a info@tradumots.com

Si la comanda ja s'ha començat a traduir, o està en trànsit, no serà possible realitzar modificacions o cancel·lacions, i TRADUMOTS l'enviarà tal com es va demanar.

8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat utilitzats.

El Client disposa d'un termini màxim de 15 dies des de la data de l'albarà de lliurament per a realitzar la devolució. Transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap devolució.

El Client haurà de seguir els passos indicats en l'apartat 8.1 TRAMITACIÓ D'UNA DEVOLUCIÓ.

Tan aviat es rebi, TRADUMOTS examinar el producte i comunicarà al Client si té dret o no a la devolució. En cas afirmatiu, es retornarà l'import del producte facturat deduint la penalització corresponent, mitjançant el mateix mètode que es va utilitzar per realitzar la compra.

TRADUMOTS compta amb un equip líder de traductors nadius que garanteixen els més alts nivells de qualitat dels productes comercialitzats. No obstant, si el Client rep un producte que considera defectuós, pot contactar amb TRADUMOTS al telèfon  +34972671042 o enviant un correu electrònic a la següent adreça info@tradumots.com

El Client haurà de seguir els passos indicats en l'apartat 8.1 TRAMITACIÓ D'UNA DEVOLUCIÓ.

Tan aviat com es rebi, TRADUMOTS procedirà a examinar detingudament el producte retornat.

En cas de confirmar que el producte sigui defectuós d'origen, se li oferirà al Client dues opcions:

(i) Reposició del producte per un de nou.

(ii) Abonament de l'import del producte facturat, mitjançant el mateix mètode que es va utilitzar per realitzar la compra.

En cap cas TRADUMOTS acceptarà penalitzacions de cap tipus, ni la imputació de despeses de reparació i substitució, ni qualsevol altre cost de no-qualitat. Tampoc, assumirà cap responsabilitat pels danys materials i immaterials que es poguessin derivar i/o originar per productes defectuosos.

En cas de dictaminar-se que el producte no sigui defectuós d'origen, la reclamació serà denegada i es repercutiran al Client totes les despeses ocasionades per la inspecció.

8.1 TRAMITACIÓ D'UNA DEVOLUCIÓ

  • Sol·licitar el Full de Devolucions a info@tradumots.com

  • Omplir el Full de Devolucions, signar-lo i introduir-lo al paquet de devolució.

  • Adjuntar amb el producte còpia de l'albarà, factura, l'embolcall original, les instruccions i tota aquella informació que l'acompanyi. El producte ha d'estar en les mateixes condicions en què va ser rebut.

  • Enviar el paquet de devolució a PORTS PAGATS. Totes les despeses d'enviament són a càrrec del Client.

9. GARANTIA DELS PRODUCTES

TRADUMOTS garanteix que els productes que comercialitza ofereixen la màxima qualitat i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

La garantia contractual és la que especifica el proveïdor o el seu fabricant, de conformitat al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, ni pel desgast pel seu ús normal. Queden exclosos de la garantia els productes modificats o alterats pel client o un tercer aliè.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació de la factura o l'albarà de lliurament de TRADUMOTS.

10. RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels productes i serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de totes les dades facilitades a TRADUMOTS per qualsevol mitjà disponible (formularis del portal web, correu electrònic, telèfon, fax, etc.), evitant la causació de perjudicis a TRADUMOTS  per la incorrecció d'aquestes.

11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I COMUNICACIONS COMERCIALS

TRADUMOTS SL s'obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, continguda en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altres normes que la complementin i desenvolupin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels Clients/Usuaris seran tractades de forma automatitzada i incorporades per TRADUMOTS SL a fitxers de la seva titularitat, inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre els quals s'adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat.

Les dades subministrades pels Clients/Usuaris seran utilitzades únicament per TRADUMOTS SL per a la gestió de les comandes, la preparació de pressupostos i per a l'enviament d'informació sobre els productes i serveis que es comercialitzen, així com l'accés a publicacions específiques del sector.

Les dades subministrades pels Clients/Usuaris no es vendran ni es facilitaran a tercers, llevat que s'exigeixi legalment.

En els formularis de recollida de dades s'informarà al Client/Usuari de l'existència de la Política de Privacitat, i es requerirà la seva acceptació.

En tot moment el Client/Usuari podrà exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel•lació, de conformitat amb el que estableix Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), contactant a info@tradumots.com, o mitjançant l'enviament d’un correu postal a la següent adreça: Carrer Sant Esteve, 7 7º 17600 FIGUERES (Girona).

Així mateix, TRADUMOTS SL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), i que li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials.

12. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals de Venda queden sotmeses a la legislació espanyola i per a qualsevol discrepància en quant a la interpretació o execució d'aquestes, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.